HomeKalendarz zmianowy, Tools

Kalendarz zmianowy

Kalendarz zmianowy Category: Tools
Content Rating: Everyone
Instalations: 5,000 - 10,000
Version: 5.1
Requirements: Android 2.1 and up
Size: 0.329M
Update: 2014-01-06
Developer: Strazak
Description: Kalendarz zmianowy dla stra??ak??w Pa??stwowej Stra??y Po??arnej w wersji trial 60 dni u??ytkowania i testowania za darmo. Dost??pne systemy zmianowe: 24/48, 24/72 i 12/24/12/48. Wersja z roczn?? licencj?? na u??ytkowanie. Dost??pna i optymalizowana do Androida 4.1. Uwaga podczas instalacji pojawia si?? komunikat, ??e aplikacja wymaga dost??pu do us??ug wysy??ania sms. Aplikacja nie wysy??a ??adnych sms??w na ??adne numery, aplikacja ma wbudowany modu?? do wysy??ania grafik??w s??u??b za pomoc?? sms??w do Waszych drugich po????wek oraz modu?? p??atno?¢ci za aplikacj??. Po 60 dniach apka poprosi o wprowadzenie kodu dost??pu kt??ry mo??ecie otrzyma?? po wys??aniu p??atnego smsa z poziomu aplikacji. Jego koszt wynosi 6.15 z??. brutto. Uwaga do os??b kt??re zakupi??y starsz?? wersj??. Prosz?? o kontakt email waldek@flamis.pl w celu r??cznej aktualizacji do bie????cej wersji lub na tel: 509337011??ycz?? przyjemnego korzystania z apki. Waldemar Makarewicz Calendar shift for firefighters of the State Fire Service in trial version 60 days of use, and testing for free. Shift systems available: 24/48, 24/72 and 12/24/12/48. Revision-year license to use. Available and optimized for Android 4.1.Note during installation appears that the application requires dost??pu to send sms services. The application does not send any text messages to any number, the application has a built-in module for sending graphic services using text messages to your second halves and payment module for the application. After 60 days of trap asks you to enter an access code which you can get paid when you send a text message from the application. Its cost is 6.15 z??. Gross.Note to people who purchased the older version. Please contact us via email waldek@flamis.pl to manually update to the current version or tel: 509337011Enjoy your use of the trap. Waldemar Makarewicz

Rating: Tags: gross service sms

Download Kalendarz zmianowy


Click here add new message about: Kalendarz zmianowy

Download Google Play Android Games, Apps

© 2011-2021 mobi-load.com

Android Games, Applications, Download Google Play, News, Reviews, Wallpapers

×
Wait 20 seconds...!!!