HomePogoda TwojaPogoda.pl, Weather

Pogoda TwojaPogoda.pl

Pogoda TwojaPogoda.pl Category: Weather
Content Rating: Everyone
Instalations: 100,000 - 500,000
Version: 3.0.1
Requirements: Android 1.6 and up
Size: 10M
Update: 2014-02-04
Developer: Netshare Sp. z o. o.
Description: TwojaPogoda.pl - najpopularniejszy serwis pogodowy w Polsce na telefony z systemem Android.Aplikacja w przejrzystej i czytelnej formie przenosi na Tw??j telefon wszystko co lubisz na TwojaPogoda.plMo??esz doda?? ulubione lokacje i by?? na bie????co z pogod?? gdziekolwiek jeste?¢. Wszystkie dotychczas darmowe opcj?? s?? (i pozostan??) bezp??atne :) W aplikacji znajdziesz mi??dzy innymi:- szczeg????owe prognozy pogody dla 2, 5 tysi??ca miejscowo?¢ci.- prognoza pogody na najbli??sz?? godzin??, na noc i na jutro z uwzgl??dnieniem temperatury, zachmurzenia, sumy opad??w, ci?¢nienia i pozosta??ych czynnik??w pogodowych udost??pnianych w serwisie.- prognozy temperatury i zachmurzenia w przedzia??ach trzygodzinnych.- prognozy temperatury maksymalnej i minimalnej oraz zachmurzenia na 7 dni.- najnowsze wiadomo?¢ci i ciekawostki. Dla wymagaj??cych u??ytkownik??w wprowadzamy dodatkowe opcje dost??pne po wykupieniu subskrypcji TwojaPogodaPRO. Teraz mo??esz przetestowa?? TwojaPogodaPRO ZA DARMO przez 7 DNI !!Aktywna subskrypcja TwojaPogodaPRO to same korzy?¢ci:- Wid??et dla aplikacji- Prognozy 16-dniowe- Dowolna liczba lokacji- Brak reklam- Kalendarium- Ostrze??enia pogodoweRoczny koszt subskrypcji to tylko 8, 99 PLN!! To tylko 75 groszy miesi??cznie!! Jeste?¢my na czele rankingu popularno?¢ci Money.pl i Megapanel PBI/Gemius w?¢r??d serwis??w pogodowych!! TwojaPogoda.pl - the most popular weather service in Poland for Android phones. The application in a clear and readable form moves on your phone all you like on TwojaPogoda.plYou can add your favorite sites and keep up with the weather wherever you are. All free option so far are (and will remain) free :) In the application, you will find, among other things:- Detailed weather forecasts for 2.5 thousand village.- Weather forecast for the next hour, at night and tomorrow for temperature, cloudiness, rainfall, pressure and other weather factors provided on the site.- Forecasts of temperature and cloud cover at three-hour intervals.- Forecasts of maximum and minimum temperature, and cloud cover for 7 days.- Latest news and trivia. For demanding users enter additional options available to subscribe to TwojaPogodaPRO.Now you can test TwojaPogodaPRO FREE for 7 DAYS!An active TwojaPogodaPRO only benefits:- Widget for application- Forecasts 16-day- Any number of locations- No ads- Calendar- Weather warningsThe annual cost of subscription is only 8.99 PLN! It's only 75 cents a month! We are at the forefront of the popularity ranking Money.pl and Megapanel / PBI among weather services!

Rating: Tags: latest service

Download Pogoda TwojaPogoda.pl


Click here add new message about: Pogoda TwojaPogoda.pl

Download Google Play Android Games, Apps

© 2011-2021 mobi-load.com

Android Games, Applications, Download Google Play, News, Reviews, Wallpapers

×
Wait 20 seconds...!!!