HomePismo ??wi??te PL, Books and reference

Pismo ??wi??te PL

Pismo ??wi??te PL Category: Books and reference
Content Rating: Everyone
Instalations: 100,000 - 500,000
Version: 1.2.1
Requirements: Android 1.6 and up
Size: 4.6M
Update: 2014-03-12
Developer: Przemys??aw Bierut
Description: Szcz???¢?? Bo??e! Przygotowa??em dla Was mobiln?? wersj?? Pisma ??wi??tego. Od dzisiaj mo??ecie mie?? Bibli?? po polsku zawsze pod Wasz?? r??k??. Dodatkowo aplikacja umo??liwia wy?¢wietlanie Czyta??, Psalm??w i Ewangelii przypisanych do ka??dego dnia! Ponadto w aplikacji znajduj?? si?? przypisy, zak??adki, wyszukiwanie, modlitwy oraz wiele innych usprawnie??. Serdecznie zapraszam Was do ?¢ci??gni??cia za darmo tej aplikacji. Rozsy??ajcie informacje o niej do jak najwi??kszej liczby os??b. Ewangelizujmy dzi??ki niej innych:) Chcia??bym rozwija?? j?? z wami. Piszcie do mnie Wasze uwagi i propozycje. Razem stworzymy co?¢ bardzo warto?¢ciowego. Pozdrawiam Was Ciep??o! Wykorzystanie Biblii Tysi??clecia (IV wydanie) za zgod?? wydawnictwa PALLOTTINUM. God bless you! I have prepared for you a mobile version of the Scriptures. From today you can have the Bible in Polish always under your hand. In addition, the application allows you to display Readings, Psalms and the Gospel assigned to each day! In addition, the application includes footnotes, bookmarks, search, prayers, and many other improvements. We cordially invite you to download for free this application. Distributes information about it for the greatest number of people. Winning souls through the other :) I would like to develop it with you. Write to me your comments and suggestions. Together we will create something very valuable. Warm Greetings! Use of Millennium Bible (fourth edition) with the consent of publishing Pallottinum.

Rating: Tags: mobile

Download Pismo ??wi??te PL


Click here add new message about: Pismo ??wi??te PL

Download Google Play Android Games, Apps

© 2011-2021 mobi-load.com

Android Games, Applications, Download Google Play, News, Reviews, Wallpapers

×
Wait 20 seconds...!!!